3/29/2012

Seminar: Traumebevisst omsorg og behandling

I Kristiansand arrangeres det et to dagers seminar i traumebevisst omsorg og behandling av mennesker med følelsesmessige problemer, psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser og rusproblematikk 3. og 31. mai.

Traumebevisste modeller kjennetegnes ved at de er opptatt av hvordan forskjellige følelsesmessige påkjenninger kan påvirke menneskers fysiske og psykiske helse på en rekke områder. Et felles fokus i all god traumebevisst omsorg og behandling er å hjelpe mennesker til å kunne oppleve trygghet, gode relasjoner og følelsesregulering.

Målgruppe:
Alle som arbeider med mennesker som strever med følelsesmessige problemer, psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser og ruslidelser.

Se også:
The Three Pillars of Traumainformed Care
Videointervju om traumebevisst omsorg
Transforming Trauma: From No Words To Your Words

Trauma informed care challenges us to change the paradigm from one that asks, "What's wrong with you?" to one that asks, "What has happened to you?"
Del:

3/28/2012

Arrangementer og info

Arrangementer
Fagdag i Førde 24. april: Korleis verkar narkotika på eit menneske?

Konferanse for ansatte og ledere som jobber relatert til eldre brukere av sykehus- og hjemmetjenester i Oslo 8. juni

Barn som pårørende: Lettende samtaler! Psykologisk Førstehjelp som metode for å snakke med barn av syke foreldre. Oslo 23. mai

Klar, Ferdig, Gå - Arbeid og psykisk helse 21. - 23. mai i Bodø

Landskonferansen for barn og unges psykiske helse 6. - 7. juni i Bergen

Narrativ praksis - intensivkurs 21. - 25. mai i Stavanger (Påmeldingsfrist 30. mars)

Kurs om etniske minoriteter og rusproblematikk. Alternative måter å se på rus, psykiske lidelser og kulturell bakgrunn i Skien 10. - 11. mai

Seminar på Blindern, Oslo, 5. - 7. juni: Kan kjønn og funksjonshemming forstås uavhengig av hverandre?

Conference in Linköping, Sweden, 8-10 May: Trans rights as human rights - the implications for trans health(care)


Annen info
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse søker prosjektkoordinator.

Vejen ud: En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede 

Forskningsprosjektet Traumets litteraritet - et samarbeid mellom Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen og Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder (Konferanse)

Det skal ikke hende … Grenseoverskridelser og seksuelle overgrep i terapi. Bok for behandlere og brukere av psykolog Mette Sundt Gundersen

Omsorgstjenester til personer med etnisk minoritetsbakgrunn. En kartlegging i norske kommuner - NOVA
Del:

3/27/2012

Ekspansiv og statisk makt

Elisabeth Sortland Sande har skrevet masteroppgaven Bruker og hjelper – komplementære roller under gjensidig påvirkning. Hun intervjuer fagpersoner og undersøker hvilke følger brukermedvirkning får for rollen som fagperson, leser vi på psykiskhelsearbeid.no.
Artikkelen Brukermedvirkning – hva betyr det for fagrollen? bygger på masteroppgaven. Når brukerens medvirkning settes opp mot faglig forsvarlighet, utfordres rollene i forholdet mellom bruker og hjelper, skriver Sande i artikkelen. Fagrollen og brukerrollen er gjensidig definert og når den ene endres vil det få følger for den andre. 
Makt kan forstås som et statisk begrep og som et ekspansivt begrep. Ved statisk makt får den ene part mindre når den andre får mer. Ekspansiv makt handler derimot om at koordinering og økt gjensidighet mellom aktører fører til at alle får mer makt, og at summen av makt kan vokse. Når makt forstås som et ekspansivt begrep, unngås maktkampen – en kamp som brukerne mest sannsynlig vil tape, mener Sande.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2/2008 spurte Sunniva Ørstavik om det er mulig med reell brukermedvirkning uten maktforskyvning. Hun tok utgangspunkt i makt som statisk størrelse. Det betyr at makten ikke kan økes, den kan bare fordeles annerledes. Ørstavik viste blant annet til diagnosens makt og Stein Bråtens sosiologiske arbeider om modellmakt. Altfor mye av diskusjonene om brukermedvirkning har handlet om endringer og forventninger til pasientenes nye brukerrolle og altfor lite om hva slags endringer som må skje hos fagfolk, ifølge Ørstavik.
Del:

3/26/2012

Avhandling om den psykotiske prosess

The aim of the dissertation was to explore how the personal paradigms of those who have recovered from long-term psychosis changed throughout the psychotic process, from onset to full recovery.

The most central implications that emerged from the findings with regard to all participants are as follows: an overwhelming existential threat to the self apparently played an important role in the onset of psychosis; the psychotic process was likely initiated by the psyche as an attempt to regain equilibrium in the face of this threat; recovery was primarily assisted by reconnecting with hope, meaning, a sense of agency, and the cultivation of healthy relationships; psychiatry generally caused significantly more harm than benefit in the process of recovery; and the successful resolution of the psychotic process apparently involved a profound reorganization of the self along with significantly more lasting benefits than harms.

A multiple-case study exploring personal paradigm shifts throughout the psychotic process from onset to full recovery
Del:

Ny doktoravhandling om brukermedvirkning

- Særlig løfter brukere fram respekt som en fundamental og undervurdert del av brukermedvirkning, sier doktorgradsstipendiat Marit By Rise ved NTNU i Trondheim.

23. mars disputerte hun med sin doktoravhandling om hva brukermedvirkning innebærer i praksis, og om det har noen effekt i det daglige kliniske arbeidet.

Les om doktoravhandlingen hos NAPHA.
Del:

De trodde hun snakket i symbolske vendinger

NRK Puls handler i dag om schizofrenidiagnosen.

Anna Luise Kirkengen forteller i boka Inscribed Bodies: Health Impact of Childhood Sexual Abuse om da psykiater Tormod Huseby som ung lege fikk en psykotisk pasient som de andre trodde snakket i symbolske vendinger når hun fortalte om voldtekt.

Men det gjorde hun ikke.
Del:

3/23/2012

En uke i en bloggs liv

For at det nye styret skal få et slags bilde av hvordan bloggen har det i hverdagen, så følger en liten oversikt over siste uke.

Land som har besøkt bloggen mest siste uke (etter hyppighet)
Norge
USA
Tyskland
Russland
Ukraina
Nederland
Polen
Danmark
Frankrike


Hva besøkende oftest har googlet for å komme hit siste uke (etter hyppighet)
barnevoldskonferanse tromsø 
hvordan gjøre bloggen kjent 
circle of security 
masteroppgave psykisk helsearbeid
nfph 


Mest leste innlegg siste uke (etter hyppighet)
19. mars 2012
24. jan. 2012
15. jan. 2011
23. mars 2012
20. mars 2012

Diverse arrangementer om psykisk helse 
5. mars 2012 

Sider besøkende ellers har klikket mest på siste uke (etter hyppighet)
Om NFPH 
Arrangementer 
Kontakt 
Styret 

PS De som ikke har vært inne på selve bloggen, men lest blogginnlegg via RSS eller e-post, er ikke med her.
Del:

Norsk avdeling av Verdensorganisasjonen for psykososial rehabilitering

World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR) er en organisasjon som jobber både faglig og politisk i mange land i verden. Den har alltid inkludert brukere og pårørende i sine arrangementer, og er opptatt av dagligliv, bolig, arbeid og levekår i tillegg til spørsmål knyttet til behandling og rehabilitering.

WAPR Norge arrangerer sin første fagsamling 6. juni 2012 i Bergen - der hovedforedragsholder blir den kjente psykologen Marianne Farkas fra Boston University. Hun vil snakke om internasjonale erfaringer med psykososial rehabilitering, særlig recoveryorientert praksis som hun har forsket mye på.

Det er Verdenskongress i Italia i november.
Del:

- Er det som ikke er greit her hjemme, greit "der nede"?

Legges taushetsplikten og yrkesetikken igjen på flyplassen når helsepersonell reiser utenlands? spurte sykepleierstudent Martin Fredheim i Sykepleien nummer 3, 2012.

Han er student ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og har blant annet hatt sykehuspraksis i et utviklingsland. Det var denne opplevelsen som fikk ham til å etterlyse bevissthet rundt taushetsplikten. Er det som ikke er greit her hjemme, greit "der nede"?

Les artikkelen "Taushetssvikt?" på Sykepleien.no.
Del:

ICJ-Norge kritisk til regjeringens forslag om sikkerhetsavdelinger

ICJ-Norge Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling er kritisk til forslaget til særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger. Les ICJ-Norges høringsuttalelse her. Se også uttalelser fra andre høringsinstanser.
Del:

3/22/2012

Ønsker politiattest for ansatte ved de regionale sikkerhetsavdelingene

Sykepleiere og andre ansatte ved de regionale sikkerhetsavdelingene må vise politiattest, dersom lovendring får gjennomslag. For å øke sikkerheten for både pasienter og ansatte ved landets tre regionale sikkerhetsavdelinger, har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslått en rekke innstramminger i lov om psykisk helsevern. I dag er det høringsfrist på forslaget.

Sykepleien.no
Del:

Tromsø: Forelesning ved professor Georg Høyer

Gjesteforelesning med professor Georg Høyer, Institutt for samfunnsmedisin, UiT, 26. mars:

Bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Legale, etiske og kliniske aspekter.

Målgruppe: Alle

Universitetet i Tromsø
Del:

3/21/2012

Todagers kurs om tvang i Sandefjord

Det arrangerers et todagers kurs om tvang i Sandefjord 14.-15. mai. Målgruppe er ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten i Vestfold og Buskerud som arbeider med rus- og psykiske lidelser. Kursholdere er
Vegard Øksendal Haaland og Odd Volden.

Program
Påmelding
Del:

3/20/2012

- Retten til personlig ombud bør lovfestes

- Rätten till personligt ombud bör skrivas in i lagen, skriver en psykiater i svenske Läkartidningen.

- I samband med psykiatrireformens införande 1995 beslutade regeringen att starta en försöksverksamhet med personliga ombud under tre år (1995–1998).

- Socialstyrelsens utvärdering visade att utnyttjandet av psykiatrisk sjukhusvård och psykiatrisk dagvård minskade kraftigt under projekttiden, stabiliteten i boendet ökade och betydligt fler insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beviljades.

Les psykiater Filipe Costas innlegg om personlig ombud.

Litt mer om personlig ombud i bloggen.
Del:

Fagseminar om sorg

Fagseminaret ”Når blir sorg en sykdom?” henvender seg til alle som i sitt yrke møter mennesker i sorg og krise etter å ha opplevd at et barn eller andre nære dør.

Bodø 3. mai og Tromsø 4. mai

Målgrupper:
Leger, jordmødre, sykepleiere, psykologer, helsesøstre, prester, diakoner, sosionomer, ansatte i BUP og familievern, kommunale kriseteam og andre som møter mennesker i sorg gjennom sitt arbeid.

Les mer
Del:

Snakk om rus

Det kan være vanskelig å snakke om rusproblemer. Den nye nettjenesten Snakkomrus.no gir verktøy og tips om hvordan du kan motivere pasienter til å gjøre noe med sine rusproblemer.

Les artikkel hos PsykNytt.
Del:

Hefte om ansattes og brukeres syn på tvang

"Litteraturstudien Som natt og dag? – Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang  er skrevet av Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum. Nå lanserer Rådet i samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse en kortversjon. Den er basert på rapporten i heftet ”Tvang i psykisk helsevern – ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger”.  Publikasjonene blir lansert på et frokostseminar  på Litteraturhuset i Oslo onsdag 21. mars."
Les saken hos Erfaringskompetanse.

Heftet Tvang i psykisk helsevern – ansatte og misfornøyde brukeres ulike oppfatninger


Oppdatering
Siv Helen Rydheim hos Finnmarksnettverket
Forskning.no om saken
Del:

3/19/2012

NFPH har fått nytt styre!

Fra venstre: Mariam, Sigrid, Trude og Joakim.


Tore DagStyret ble valgt på årsmøtet 2. mars 2012 (se her for protokoll fra årsmøtet), og består av følgende medlemmer:

Sigrid Ramdal – leder
er inne i sitt siste år av psykologistudiet, har selv brukererfaringer med psykisk helse-tjenester, og har mange synspunkter og refleksjoner på bakgrunn av dette. Hun er opptatt av at vi må bli flinkere til å se etter mening i psykiske problemer og symptomer, heller enn å se på dette som biologisk fundert sykdom.

Trude Klevan – nestleder
er utdannet barnevernpedagog, med videreutdanning i systemisk familieteori og en master i Klinisk helse med fordypning i psykisk helse. Arbeider nå i Follo Akutteam. Hun mener det er viktig å se og ivareta uike sider av folks liv, og å huske at folk er så mye mer enn sine symptomer. De lever i en kontekst, og det er viktig at helsearbeidere ser og anerkjenner den kontekstuelle siden av psykisk lidelse.

Mariam Kabia Agyemang – sekretær
er sykepleier og videreutdannet i psykisk helsearbeid. Hun er opptatt av bevisstgjøring, og å endre folks holdninger, frykt og usikkerhet. Hun ønsker at vi skal bli bedre til å ivareta hverandre, og gå inn for å få øye på ressurser og skjulte talenter.

Joakim Serpinsky – kasserer
har utdanning som ergoterapeut, som yogalærer og har videreutdanning ved SEPREP - Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser. Arbeider som personlig ombud, og ønsker å bedre tilværelsen for mennesker som sliter med psykiske problemer.

Tore Dag Bøe – representant for Tidsskrift for psykisk helsearbeid
er sosionom med master i psykisk helsearbeid. Arbeider nå som dr.grads-stipendiat ved Universitetet i Agder. Han var også tidsskriftets representant i forrige styreperiode, og fungerer som et bindeledd mellom foreningen og tidsskriftet.


Vi ser fram til en styreperiode med spennende oppgaver, og håper vi gjennom vårt engasjement i NFPH kan være med og bidra til en fortsatt utvikling mot godt psykisk helsearbeid på alle nivåer i samfunnet, i tråd med vår fagpolitiske plattform.

Vi har også et ønske om å legge til rette for mer aktivitet og flere tilbud for medlemmene våre. Om du er engasjert i psykisk helse-feltet, og interessert i å bruke NFPH som kanal for å nå fram med dine meninger, så følg med på bloggen framover! Snart kommer også vårt første nyhetsbrev i innboksen din. Og hvis du ennå ikke har meldt deg inn i foreningen, kan dette ordnes ved å gå inn på fanen Bli medlem. Vi vil gjerne ha deg med!

Hilsen styret
Del:

Fra årsmøtet 2012: Årsmøteprotokoll

Årsmøteprotokoll 2012
Del:

Vi minner om ...

Foto: simiezzz/Flickr 
... at du kan få nye innlegg på bloggen automatisk tilsendt på e-post. Gå hit, og skriv inn e-postadressen.

Du vil så motta en verifiseringsmail med en lenke du må klikke på, for å bekrefte at det er du som er eier av e-postadressen. Så går resten av seg selv. Så fremt det fins nye innlegg, får du oppdateringer i innboksen hver morgen. Alle innlegg som er skrevet i løpet av en dag samles i én e-post.

Leser man bare noen få blogger, er dette den enkleste måten å holde seg oppdatert på.
Del:

3/16/2012

NAPHAs skrivekurs

きたし  

NAPHA arrangerer skrivekurs for ansatte innen psykisk helsearbeid i kommunene. Det skjer i vår på to samlinger i Trondheim.

Ingen kostnader for deltakeren.

Søknadsfrist er 10. april.

Les om kurset.
Del:

Dødsfall blant personer med psykiske lidelser skal undersøkes

Førende danske forskere går nu sammen i et usædvanligt samarbejde for at finde ud af, hvorfor psykisk syge får kappet op mod 25 år af deres levetid.

Mange psykisk syge lever usundt. De ryger eller drikker, dyrker ikke motion, og en del dør af hjertekarsygdomme, en overdosis medicin eller begår selvmord.

Men usund livsstil og et trist liv er langt fra hele forklaringen.


Les mer hos Videnskab.dk.
Del:

Et eldre intervju med Georg Høyer

"Tvangsprofessor" Georg Høyer ble intervjuet av bladet Psykisk helse i 2005. Utdrag:

– I forbindelse med min doktorgrad intervjuet jeg en rekke pasienter få dager etter at de var tvangsinnlagt. Det er mitt klare inntrykk at selv om de hadde psykotiske episoder, så var alle sammen i stand til å se at de trengte hjelp. Men de var ofte uenige med helsepersonellet om hva slags hjelp de trengte, sier Høyer.

Tvangsprofessoren etterlyser mer faglig nysgjerrighet blant kollegene.

– En psykiatri uten tvang ville kreve at det ble brukt mer tid, energi og fantasi på å bygge allianser. Det ville tvinge behandleren til å møte pasientene på deres egne premisser. Jeg har prøvd å få med kolleger på et tankeeksperiment: La oss se for oss en psykiatri totalt uten tvang, sier Georg Høyer.

– Da blir jeg sett på som en raring.
Del:

3/15/2012

Universitetsforlaget søker ny redaksjonssekretær til Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Stilling ledig

Universitetsforlaget søker ny redaksjonssekretær til Tidsskrift for psykisk helsearbeid fra mai 2012.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid utkommer fire ganger i året og retter seg mot kunnskapsformidling. TPH formidler teori, forskning, fagutvikling, klinisk erfaring og debatt innen psykisk helsearbeid. Tidsskriftet er Nordens eneste tidsskrift innen sitt felt. Tidsskriftets formål er å være representativt for ulike tradisjoner og perspektiver på psykisk helse og bidra til debatt innen fagfeltet.

Redaksjonssekretæren samarbeider med tidsskriftets redaktør og forlaget. Arbeidsoppgaver består i å delta i redaksjonens planleggingsarbeid, og oppfølging av bidragsytere etter avtale med redaktør. Redaksjonssekretæren er redaksjonens kontaktperson med forfattere og forlag i manusbearbeidings- og produksjonsprosessen, og har ansvar for korrektur og stiling av manuskriptene for produksjon (opplæring gis).

Det ønskes en person som har mulighet til å delta med jevne mellomrom på redaksjonsmøtene som holdes i Oslo. Oppdraget vil ha stor interesse for personer innen fagfeltet, men det er ikke et krav. Det er viktig med god språksans og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Oppdraget er honorert med 9000,- per hefte. Det påregnes spredt arbeid med en viss konsentrasjon av aktivitet rundt de fire utgivelsene i årgangen.

Søknad sendes pr. e-post til naima.mouhleb@universitetsforlaget.no snarest.

Ytterligere informasjon vedr. oppdraget kan fås ved henvendelse til Universitetsforlaget v/
tidsskriftansvarlig Naima Mouhleb, naima.mouhleb@universitetsforlaget.no

Telefon: 24 14 75 06.
Del:

Temanummer om recovery

International Review of Psychiatry har et temanummer om recovery i flere land.
Del:

3/14/2012

Oppsummerende forskning om recovery m.m.

To forskere ved Kings College i London har oppsummert forskning om recovery med tanke på å kunne utvikle en felles basis for recovery-orientert praksis i England. Les saken hos NAPHA.

Kurs, utdanninger og bøker om miljøterapi

Ny portal for psykisk helse: hjelptilhjelp.no

Many authors of psychiatry bible have industry ties.

Hvem sponser europeiske psykiatrikongresser?

Brukermedvirkning i kommunalt psykisk helsearbeid. Hovedoppgave i sosialt arbeid av Tove Johnsen

Brukermedvirkning i NAV. Masteroppgave av Ellen Margrethe Aanesland

Ny nettside setter rus på dagsorden.
Del:

3/13/2012

Pasienter i psykisk helsevern diskrimineres

I dagens helsevern kommer psykisk syke personer oftere enn før i situasjoner der de blir totalt umyndiggjort og redusert til en impotens ved tilfeldighet, dvs. uten at det foreligger faglige valide og objektive vurderinger bak, kun en vilje og et behov for å seire i kampen om biografiske realiteter og diagnostiske sannheter. Flere pasientombud forteller om forskjellsbehandling mellom somatisk syke og psykisk syke. De forteller om behandleren som forteller at «jo friskere pasienten synes å være, jo sykere er hun egentlig». De forteller at det ofte tolkes som en del av sykdommen når psykisk syke pasienter velger bort et distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller en sengepost, mens dette for somatiske pasienter er i tråd med retten til fritt sykehusvalg, jf. pasientrettighetsloven § 2–4. Tilsvarende gjelder fornyet vurdering, se lovens § 2–3. For en somatisk pasient er dette vanligvis en grei sak, for en psykiatrisk pasient et sykdomstrekk.

Moderne forvaltningsidealer og psykiatrimakt - Fagessay av Line Joranger
Del:

Refleksjoner om kunnskapssyn

Det er i dag et misforhold mellom helse- og sosialpolitiske visjoner om utviklingen av et nytt psykisk helsevern, og det som er hegemonisk kunnskapssyn innen ledende profesjoner i feltet. Ny praksis krever ny kunnskap. Utviklingen av en kunnskapsplattform for psykisk helsearbeid som i større grad legitimerer erfaringskunnskap, bør derfor ha som ambisjon å utfordre denne dominansen. Det er et langsiktig arbeid.

Les Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern av Tor-Johan Ekeland
Del:

3/12/2012

22. juli i et psykologisk perspektiv

Professor Siri Erika Gullestad har i Nytt Norsk Tidsskrift en artikkel med overskriften 22. juli i et psykologisk perspektiv.

Hvordan kan vi forstå onde handlinger? Anders Behring Breivik var motivert ut fra klassisk høyreekstrem ideologi, vil mange hevde. De rettspsykiatrisk sakkyndige ser på sin side bort fra ethvert motiv; ifølge dem er de ideologiske overbevisningene sykdomsbetingede vrangforestillinger. Med utgangspunkt i en relasjonell forståelse av det menneskelige, ser denne artikkelen på samspillet mellom ideologi og mulige psykologiske forklaringsmodeller, som splittelse og personlig myte.

Artikkelen på nett koster 50 kroner. Studenter har gratis tilgang til tidsskriftdatabasen idunn.no.
Del:

- Bistandsbransjen svikter

- Mennesker med psykiske lidelser rammes av vold og misbruk, fordi de ikke får beskyttelse. De nektes sivile og politiske rettigheter. Det at de ikke inkluderes i vår kamp for menneskerettigheter, betyr at de frarøves muligheten til utdannelse og arbeid og er ofte ekskludert fra utviklingsprosjektene som er ment å løfte folk ut av fattigdom, forklarer Michelle Funk i Verdens helseorganisasjon (WHO), som forrige uke besøkte Norge i forbindelse med en konferanse om mental helse.

Les saken hos Bistandsaktuelt.
Del:

3/11/2012

Hjelp for "behandlingsresistente"

A new study by Grant et al. (2012) indicates that for a fairly treatment resistant schizophrenia population hour long weekly cognitive behavioral therapy (CBT) might help.

We learn that treatment resistant patients, when socially engaged for about one hour on a weekly basis, contrary to all expectations, actually improved over time. This runs contrary to our current understanding of prognosis and treatment response. We don't expect this patients to respond to anything, yet they do. We don't expect them to benefit from social interactions, yet they do. And the catalyst of change, surprisingly, is not some other pill but time spend week after week, with someone who cares and keeps engaging the patient not for a few minutes but for almost a full hours.

Les psykiatriprofessor Adrian Predas blogginnlegg Schizophrenia and CBT og Schizophrenia, Neuroleptics, and the Illusion of Treatment Resistance.
Del:

3/10/2012

- Deprimerte er ikke tapere

Foredrag av psykiater og filosof Neel Burton:Les også: Why do depressed people lie in bed? A surprising theory
av psykolog Jonathan Rottenberg.
Del:

Rapporten Læring for bedre beredskap

Rapporten Læring for bedre beredskap. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22. juli 2011 er et svar på et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor Helsedirektoratet ble bedt om å gjennomgå helsetjenestens innsats i forbindelse med 22. juli. Den ble fredag overlevert helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helsedirektoratet
Del:

Fagdag: Rus- og psykisk helsearbeid i Troms

Fagdag 19. april

For å imøtekomme samhandlingsreformens utfordringer, skal Fylkesmannen i Troms, i samarbeid med NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) og KoRus-Nord (Kompetansesenter rus Nord-Norge), etablere kunnskaps -og erfaringsnettverket Forum for rus og psykisk helse i Troms.
Benytt denne anledningen til å være med og utforme arbeidet i Forumet.

Les mer
Del:

3/09/2012

Seminar: Situasjonstesting – middel til å styrke organisasjoners antidiskrimineringsarbeid

13. mars holder JURK og Antirasistisk Senter et seminar om situasjonstesting. Situasjonstesting brukes på steder og situasjoner der en har erfaring for at personer utestenges eller på annen måte diskrimineres på grunn av hudfarge, etnisitet, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering eller alder. Formålet er å teste og dokumentere diskriminering, sette et problem på dagsorden og påvirke praksis.
Seminaret er gratis. Program og påmelding
Del:

3/08/2012

Foredragsserie om sorg i Stavanger

Sorgsenteret ved Senter for Krisepsykologi arrangerer i samarbeid med Stavanger kommune foredragsserie om sorg i mars. Foredragsserien er gratis og åpen for publikum.

Tidspunkt:
Onsdag 14. mars kl. 19-21
Onsdag 21. mars kl. 19-21
Onsdag 28. mars kl. 19-21

Les mer
Del:

Fra "psykisk sykdom" til "hjernesykdom"?

Debate on whether the term "mental health" is misleading will take place at the 20th European Congress of Psychiatry. Dr Baker will present the pros for changing the designation from mental illness to brain illness.

Del:

Innlegg om tvang av leder i WSO

I marsutgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening har Mette Ellingsdalen, leder i Landsforeningen We Shall Overcome (WSO), et innlegg om tvang. Innlegget ligger også ute på dagsavisen.no: Mye makt, liten ære.
Del:

Vanskelig for kvinner å snakke om omskjæring

Many women said that the memory itself was painful and that they had not been able to talk about their circumcision because it would revitalize the memory and make them cry. Some of my informants, who had sought psychological treatment for traumas that they primarily attributed to their circumcision, claimed that it took them a long time, from one to three years, before they were able to tell their psychologists about the experience. 

The only time I saw an emotional reaction during an interview was when Fardosa insisted on talking about the infibulation of her daughters, at which time she constantly struggled with tears. It seemed as if for many the reluctance to talk constituted part of the management of pain.

Les artikkelen Pain as a Counterpoint to Culture: Toward an Analysis of Pain Associated with Infibulation among Somali Immigrants in Norway av antropologen R. Elise B. Johansen.
Del:

3/07/2012

Verdenskongress om stemmehøring

2012 World Hearing Voices Congress

19th - 21st September 2012, Wales

Theme: ’Hearing Voices Network 25 Years On – Learning from the Past, Working in the Present & Visioning the Future’

International Network for Training, Education and Research into Hearing Voices
Del:

Avhandling, artikler m.m.

Oslo universitetssykehus har opprettet et råd for barn som pårørende

“Hitting the wall”: Lived experiences of mental health crises (open access)
Borg, Karlsson, Lofthus, and Davidson

The critical and political nature of community psychology has been absent in Norway.
Carlquist, Nafstad, and Blakar

Farm animal-assisted interventions in clinical depression (doktoravhandling)

De fire regionale helseforetakene og Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) arrangerer implementeringskonferansen La oss få det til å virke - 2012 i Trondheim 8. og 9. mars. Konferansen vil overføres i sin helhet på Helse Midt-Norges Nett-TV.

- The experiences of the past have an enormous influence on how an individual feels or reacts to a present trauma. (blogg)

Religion, galskap og psykiatri - Trondheim 15. mars. Ved Audhild Skoglund, forfatter og folklorist
Del:

3/06/2012

Retningslinje uten brukermedvirkning

Brukermedvirkning er omtalt, men kun som prinsipp på overordnet plan i Helsedirektoratets utkast til Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. NAPHA mener det er kritisk at dette er utelatt fra det viktige kapitlet om behandling.

Les NAPHAS artikkel Psykoseretningslinje for spesialistene?

Les også: Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge?
Del:

Ville psykiatrien tatt Jesus?

Repent! Jesus is coming soon
Foto: Ben Sutherland/Flickr
Psykolog Knut Lindtner har gjort seg noen betraktninger omkring Jesus og psykiatri.

Offisielt tror vi at Jesus vil komme igjen. Hva ville skjedd hvis Jesus kom igjen til Norge i morgen?

Jesus ville fort bli en pasient ved en av våre psykiatriske innretninger. For å bli trodd måtte han holde fast ved sin identitet som Jesus, men da var det gjort. Alle de falske Jesusene som hadde kommet før han, hadde beredt grunnen for en tvangsinnleggelse av den ekte personen.

Kanskje Jesus allerede er tilbake, men ligger sterkt neddopet av nevroleptika-medisin, som tvangsinnlagt pasient helt ute av stand til de minste mirakler?

I et slikt perspektiv er det grunn for kristenheten å rette kraftig søkelys mot psykiatrien og dens funksjon i samfunnet. Hvis Jesus kommer igjen kan vi altså risikere at han ender i et av våre psykiatriske sykehus som uhelbredelig.
Del:

Hjelp for angst

Bloggeren Valgerd oppsøkte et DPS for et angstproblem:

[Psykologspesialisten] nikker og noterer. Sier hun vil søke meg dit jeg vil. Og så kommer det;

"Har du prøvd å ta livet av deg? Har du sett eller hørt ting andre ikke har? Aldri? Hva er ditt forhold til vold?"

Jeg svarer høflig at jeg aldri har prøvd å ta livet av meg eller hørt eller sett ting andre ikke har. På spørsmålet om vold prøver jeg å bruke litt satire og svarer "Nei, jeg liker i grunn ikke å bli slått." Det kom ingen latter. Hun tar blikket opp fra notatet og ser meg rett i øyenene. "Utfører du vold?". Spørsmålet henger i lufta og jeg får lyst til å skrike høyt. Hvem tar du meg for?
Del:

Abonner på utvalgte innlegg

Om du abonnerer på blogginnlegg ved hjelp av RSS-feed, men ikke har tid til å lese alle innlegg, kan du velge hvilke kategorier innlegg du vil abonnere på.

Fremgangsmåte: Skriv http://nfph.blogspot.com/feeds/posts/default/-/ og avslutt med etikettnavn.

Etikettnavnene finner du under Kategorier i bloggens sidefelt. (Begynn etikettnavnet med stor bokstav dersom det er skrevet med stor bokstav i sidefeltet.)

Eksempel: Vil du bare informeres om arrangementer, skriver du
http://nfph.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Arrangementer. Klikk på lenken, så kommer feeden opp i nettleseren.
Del:

3/05/2012

Boklansering og fagseminar: Barn som pårørendeBarn som pårørende 
Torsdag 8. mars kl 10.00 - 12.00
Amalie Skram-rommet, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Program

Boka Barn som pårørende er redigert av Bente Storm Mowatt Haugland, Borgunn Ytterhus og Kari Dyregrov. Les om boka her.
Del:

Diverse arrangementer om psykisk helse

Nasjonal erfaringskonferanse om schizofreni avholdes i Oslo 6. - 7. juni.
Målgrupper: Helsepersonell som arbeider innen psykisk helse på kommunenivå eller spesialistnivå, ansatte som ønsker kunnskap om schizofreni eller psykoser og andre med spesiell interesse for temaet.
Les mer

Nasjonal statuskonferanse om angst arrangeres i Trondheim 11. - 12. juni.
Målgrupper: Ansatte i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, høgskole og utdanningsmiljøene, alle som arbeider med angstproblematikk og ellers med interesse for å bli oppdatert på fagområdet.
Les mer

Landskonferansen 2012 - "Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet" - hvor går vi i 2012?
Fag- og erfaringskonferanse innen psykisk helse og rus i regi av Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere i Kristiansand 7. - 9. mai
Les mer

Bedringsprosesser - hva hjelper mennesker med alvorlige psykiske lidelser til å bli bedre?
- om bedringsforskning og betydning for psykisk helsearbeid. Seminar med Alain Topor.
Tid: 10. mai
Sted: Trondheim
Les mer
Del:

Kongress om kunst, kultur og psykisk helse

I Bergen 23. – 24. april arrangeres en kongress om kunst, kultur og psykisk helse. Kustneren Anna Odell og forfatterne Märta Tikkanen og Vigdis Hjorth kommer. Det samme gjør START i Manchester og CORE ART i London.

Målgrupper: Ansatte i kommuner; kulturarbeidere, helsearbeidere, helse- og sosialsjefer, omsorgssjefer, virksomhetsledere, enhetsledere, ansatte innen psykisk helsefeltet og rehab/ergo samt alle innen DPS og psykiatriske sykehus/klinikker og selvfølgelig øvrige med interesse for feltet.

Les mer
Del:

Hovedoppgaver om brukermedvirkning på individnivå

Å få den andre til å fly. Om brukermedvirkning på individnivå i psykisk helsevern for voksne og hvordan det kan læres. Masteroppgave i utdanningsledelse av Anne Kvalheim
(Oppgaven er klausulert, men det kan gis innsyn etter skriftlig tillatelse fra forfatter.)

Medbestemmelse i psykoterapeutisk arbeid. Hovedoppgave på profesjonsstudiet i psykologi av Siri Selvik Kruse
Del:

3/03/2012

Seminar: Forskning innen psykisk helsearbeid

Forskning innen psykisk helsearbeid anno 2012 - og veien videre

NAPHA, Nasjonal konferanse for videre- og masterprogrammer i psykisk helsearbeid og Nasjonalt samarbeid omkring forskerskole i psykisk helsearbeid inviterer til seminar og workshop!

Tid og sted: 22. - 23. mai 2012 i Trondheim.

Hovedinnlederne Jan Kåre Hummelvoll, Solfrid Vatne og Marit Borg vil fra sine ulike ståsteder presenterer aktuell forskningsbasert kunnskap om psykisk helsearbeid.

På seminarets dag 2 er det satt av rikelig tid til å diskutere forskning innen psykisk helsearbeid.

Påmelding innen 15. mars

Les mer hos NAPHA.
Del:

3/01/2012

Frokostseminar: Hvorfor oppleves tvang så forskjellig?

Rådet for psykisk helse inviterer 21. mars 2012 til frokostseminar og lansering av den nye forskningsrapporten Som natt og dag av Reidun Norvoll, Arbeidsforskningsinstituttet og Tonje Lossius Husum, Sintef. De har studert tilgjengelig forskning om forskjeller i forståelsen mellom ansatte i helsevesenet og misfornøyde brukere når det gjelder bruk av tvang i psykisk helsevern.

Mer om seminaret hos Rådet.
Del:

Høring - Forslag om særlige regler for regionale sikkerhetsavdelinger

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring et høringsnotat med forslag om endringer i psykisk helsevernloven. Det foreslås et nytt kapittel 4A med 14 bestemmelser. Formålet med bestemmelsene er å sørge for tilstrekkelig sikkerhet for pasienter, medpasienter og personell i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Bestemmelsene skal også ivareta samfunnsvernet.

Forslaget går i hovedsak ut på følgende:

• Bestemmelser som gir en noe større adgang til å utføre sikkerhetstiltak i regionale sikkerhetsavdelinger.
• Hjemmel for å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå innenfor en av de regionale sikkerhetsavdelingene, og at det i en slik enhet gjelder særlige regler om sikkerhetstiltak.

Justeringer i regelverket ble etterlyst før 22. juli 2011. Saken mot terrorsiktede har imidlertid aktualisert arbeidet med denne type lovendringer.

Les mer
Del:

Økt behov for boliger

Foto: Flickr/Myheimu


Opptrappingsplanen for psykisk helse har gitt kommunene et langt større ansvar i forhold til å sikre psykisk sykes levekår og bosituasjon. Boligløsningene som skaffes til veie er i utgangspunktet ment å være midlertidige, men erfaringene fra kommunene NIBR-forsker Arne Holm har undersøkt i sin rapport "En verdig bosituasjon innen psykisk helsearbeid" viser at svært få har flyttet videre til egne selvstendige boliger.

NIBR
Del:

Abonner på kommentarer

Bli medlem!
Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år.

Honnør/student betaler kr 440, -.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året - fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Innspill til pakkeforløp for psykoselidelser

NFPH ved nestleder Sigrid Ramdal har tidligere hatt kritiske innlegg blant annet på Dagens medisin om de kommende pakkeforløp i behandl...

Kontakt oss

Navn

E-post *

Melding *

NFPH-Brosjyre

NFPH-Brosjyre
NFPH-Brosjyre

Facebook

OVERSETT

Drevet av Blogger.

ERFARINGSKOMPETANSE

Bloggarkiv

Etiketter